බුද්ධානුස්මෘති භාවනාව

උපාසක පිරිසට භාවනාවට සූදානම් වීම පිණිස සීනුවක් නාද කරවත හොත් යහපති. භාවනා කිරීමේ කාලය පැමිණි කල්හි සැමදෙනම පෙළ සෑදී එක්කෙනකු අනිකකු ගේ ඇඟේ නො හැපෙන ලෙස සතරඟුලක් පමණවත් ඉඩ තබා: උපාසකවරුන් විසින් බද්ධ පර්යංකයෙන් ද, උපාසිකාවන් විසින් අර්ධ පර්යංකයෙන් ද වාඩිවිය යුතු ය. උපාසිකාවන් බද්ධ පර්යංකයෙන් වාඩි වීම අශෝභන ය.