විශේෂ පුණ්‍යානුමෝදනා

ඇතැමුන්ට විශේෂයෙන් පින් දීමට බලාපොරොත්තු වන මාපියාදි නෑයෝ ඇතහ. එසේ පින් දීමට බලාපොරොත්තු වන පින්වත්හු මේ ගාථා පාඩම් කරගෙන ඒ අයට පින් අනුමෝදන් කරත්වා.

මිය ගිය මෑණියන්ට පින්දීම

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

මාතා මේ අනුමෝදතු - පරලෝක මිතෝ ගතා.

මියගිය පියාණන්ට පින් දීම

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

පිතා මේ අනුමෝදතු - පරලෝක මිතෝ ගතෝ.

සහෝදරයාට

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

භාතා මේ අනුමෝදතු - පරලෝක මිතෝ ගතෝ.

සහෝදරියට

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

භගිණි මේ අනුමෝදතු - පරලෝකමිතෝ ගතා.

පුත්‍ර‍යාට

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

පුත්තෝ මේ අනුමෝදතු - පරලෝක මිතෝ ගතෝ.

දුවට

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

ධීතා මේ අනුමෝදතු - පරලෝක මිතෝ ගතා.

සැමියාට

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං

භත්තා මේ අනුමෝදතු - පරලෝකමිතෝ ගතෝ.

භාර්යාවට

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

ඡායා මේ අනුමෝදතු - පරලෝක මිතෝ ගතා.

ගුරුවරයාට

කතං අම්හේහිමං පුඤ්ඤං - සබ්බසම්පත්ති සාධකං,

ගරු මේ අනුමෝදතු - පරලෝක මිතො ගතො.