ප්‍රාර්ථනා ගාථා

ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන - සුඛාය පටිපත්තියා

පාපුණෙය්‍යාමි නිබ්බානං - අජරං අමරං වරං.

තේරුම:-

මම මේ පිනෙන් පහසු වූ ප්‍ර‍තිපත්තියෙන් ජරා මරණ නැති උතුම් නිවනට පැමිණෙම්වා.

1. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන - යාව පප්පෝමි නිබ්බුතිං

තාව සබ්බ භවේස්වාහං - පඤ්ඤවා සීලවා භවේ.

.

2. මහද්ධනෝ මහායසෝ - අප්පලොභෝ අමච්ඡරී

සදා දානේ රතෝ සද්ධෝ - සණ්හවාවෝ භවාමහං

.

3. මෙත්ත චිත්තෝ කාරුණිකෝ - සදා පරහිතේ රතෝ

ගුණඤ්ඤු ගුණවන්තානං - තේසං සක්කාරකෝ භවේ.

.

4. මහබ්බලෝ නිරාතංකෝ - දක්ඛෝ සබ්බත්ථ සාධනේ,

සුමිත්තෝ චිරජීවී ච - භවෙය්‍යං ධම්මිකෝ සදා

තේරුම:-

1. මම යම්තාක් මේ පිනෙන් නිවනට පැමිණෙම් ද එතෙක් සකල භවයන්හි නුවණැත්තේ ද සිල් ඇත්තේ වෙම්වා.

2. බොහෝ ධන ඇත්තේ ද ලෝභ නැත්තේ ද මසුරුකම් නැත්තේ ද සැම කල්හි දීමෙහි කැමැත්ත ඇත්තේ ද ශ්‍රද්‍ධාව ඇත්තේ ද මෘදු කථා ඇත්තේ ද වෙම්වා.

3. මෙත් සිත් ඇත්තේ ද කරුණාව ඇත්තේ ද සැම කල්හි අනුන්ගේ යහපතෙහි යෙදෙන්නේ ද ගුණවතුන්ගේ ගුණ දන්නේ ද ඔවුනට සත්කාර කරන්නේ ද වෙම්වා.

4. බොහෝ කාය බල ඇත්තේ ද රෝග නැත්තේ ද සියල්ල සිදු කිරීමෙහි දක්ෂ වූයේ ද යහපත් මිතුරන් ඇත්තේ ද බෝකල් ජීවත්වන්නේ ද ධර්මයෙන් ජීවත් වන්නේ ද වෙම්වා.