මල් පූජාව

අනන්තගුණ වණ්ණස්ස - සුද්ධ සීල සුගන්ධිනො

පූජේමි ලෝකනාථස්ස - පුප්ඵමේතං මනෝරමං

.

ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන - භවිත්වා සීලවා සදා,

පප්පෝමි පරමං සන්තිං - නිබ්බානං බුද්ධ වණ්ණිතං

“අනන්ත ගුණ වර්ණ ඇත්තා වූ පවිත්‍ර‍ වූ සිල් සුවඳ ඇත්තා වූ ලෝකනාථයන් වහන්සේට මේ මනරම් මල් පූජා කරමි. පූජා වේවා. මේ පින් බලයෙන් මම සැම කල්හි සිල් ඇත්තේ වී බුදුරදුන් විසින් වර්ණනා කරන ලද පරම ශාන්තිය වූ නිවනට පැමිණෙම්වා.”