පටිච්ච සමුප්පාදයේ භවත්‍රයේ සම්බන්ධය

අතීත භවය

අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා

සංඛාර පච්චයා

වර්තමාන භවය

- විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං

නාමරූප පච්චයා සලායතනං

සළායතනපච්චයා ඵස්සෝ

ඵස්සපච්චයා වේදනා

වේදනාපච්චයා තණ්හා

තණ්හාපච්චයා උපාදානං

උපාදානපච්චයා භවො

භවපච්චයා

අනාගත භවය

- ජාති

ජාතිපච්චයා ජරා මරණං, සෝකපරිදේව

දුක්ඛදෝමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති