වීර්‍ය්‍ය පාරමිතා ප්‍රභේද

අඹු දරුවන් නිසා හෝ ධනය නිසා හෝ අන් සැපක් දුකක් නිසා හෝ පුද්ගලයකු නිසා හෝ නො පසු බස්නා වූ, නො නවත්වන්නා වූ, සම්බෝධිය පිණිස පවත්වන්නා වූ වීර්‍ය්‍යය වීර්‍ය්‍ය පාරමිතාව ය.

සම්බෝධිය පිණිස කරන දන් දීම්, සිල් ‍රැකීම්, භාවනා කිරීම් ආදියෙහි දී තමන්ගේ ශරීරාවයවයන් නිසා ද ලිහිල් නො කරන බලවත් වීර්‍ය්‍යය, වීර්‍ය්‍ය උප පාරමිතාව ය. ඇස් දෙක නැසෙන්නට හැර සම්බෝධිය පිණිස උත්සාහ කළ චක්ඛුපාල තෙරුන් වහන්සේ ගේ වීර්‍ය්‍යයය, වීර්‍ය්‍යය උප පාරමිතාව ය.

ජීවිතය නිසා ද නො නවත්වන ඉතා බලවත් වීර්‍ය්‍යය, වීර්‍ය්‍ය පරමාර්ථ පාරමිතාව ය. සැතින් පහර ලබා සිටියදී එයට ප්‍රතිකාර කරන්නට නො ගොස් ජීවිතාශාව හැර භාවනා කළ පීතිමල්ල තෙරුන් වහන්සේගේ වීර්‍ය්‍යය වීර්‍ය්‍ය පරමාර්ථ පාරමිතාව ය.

වණ්ණුපථ ජාතකය, මහාසීලවරාජ ජාතකය, පඤ්චායුධ ජාතකය, මහාවානරින්ද ජාතකය, මහා ජනක ජාතකය යනාදිය මහ බෝසතාණන් වහන්සේගේ වීර්‍ය්‍යය පාරමිතාව දැක්වෙන ජාතකයෝ ය.