නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පාරමිතාවේ ප්‍රභේද

අඹු දරුවන් හා නෑ මිතුරන් ද, ධනය ද අත හැරීම නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පාරමිතාව ය. ඒවා හැර ප්‍රව්‍රජ්‍යාව ගත් තැනැත්තා ආහාර පාන වස්ත්‍රාදී කාමවස්තූන් නැතිකම නිසා ඇති වන අමාරුකම් ඉවසිය නො හැකි වීමෙන් සමහර විට නැවතත් කාම වස්තූන් සොයන්නට පටන් ගැනීමෙන් නෛෂ්ක්‍රම්‍යයෙන් පහවෙයි.

බලවත් අධිෂ්ඨාන ශක්තිය හා ඥාන ශක්තිය ඇති ඇතැම් පින්වත්හු සාගින්න පිපාසාව ආදී සුළු කරුණු ගැන තබා ශරීරාවයවයන් රැක ගැනීම නිසාවත් නැවත වස්තු සෙවීමට නො බසිති. ශරීරාවයවයන් රැක ගැනීමේ අදහස ද හැර ඒවා නැසෙතොත් නැසෙන්නට හැර කාමවස්තු නො සොයන කාම වස්තූන්ගෙන් බැහැරව සිටින පින්වතුන්ගේ ඒ නෛෂ්ක්‍රම්‍යයඃ නෛෂ්ක්‍රම්‍ය උප පාරමිතාව ය.

කාම වස්තූන් ගෙන් බැහැරව සිට ජීවිතය රැක ගන්නට නොහැකි තත්ත්වයක් පැමිණියත් ජීවිතය නැති වන්නට හැර කාම වස්තූන් ගෙන් බැහැරව සිටින බලවත් අධිෂ්ඨානය හා ප්‍රඥාව ඇති පින්වතුන්ගේ ඒ නෛෂ්ක්‍රම්‍යය නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පරමාර්ථ පාරමිතාව ය.