දුම් බොන පයිප්ප පිදීමේ අනුසස් තුන

"ධූමනෙත්තේ ජිනේ දත්වා සංඝෙ ගණවරුත්තමෙ

තීණානිසංසෙ අනුභොමි කම්මානුච්ඡවිකෙ මම

-

සති මෙ උජුකා හොති සුසම්බන්ධා නහාරවෙ,

ලභාමි දිබ්බනයනං තස්ස නිස්සන්දතො අහං"

බුදුනට ද සඟනට ද දුම් බොන පයිප්ප පුදා ඒ කර්මය ට අනුරූප වූ අනුසස් තුනක් ලබමි. මාගේ සිහිය සෘජු වෙයි. නහර මනා කොට සම්බන්ධ ඇත්තාහු වෙති. ඒ කර්මයෙන් දිව්‍ය නේත්‍ර ලබමි.