උපේක්ෂා පාරමිතාවේ ප්‍රභේද

තමන්ගේ ධනය ගැනත්, දූදරු ආදීන් ගැනත්, ධනයට හා දූදරු ආදීන්ට හිතාහිත පුද්ගලයන් ගැනත් මධ්‍යස්ථතාව උපේක්ෂා පාරමිතාව ය.

තමන්ගේ ශරීරාවයවයන්ට හානි කරන්නා වූ ද ඒවා ‍රැක ගැනීමට උපකාර කරන්නා වූ සැම දෙනා කෙරෙහි මධ්‍යස්ථතාව උපේක්ෂා උප පාරමිතාව ය.

තමන්ගේ ජීවිතයට හානි කරන්නා වූ ද, දිවි ‍රැක ගැනීමට උපකාර කරන්නා වූ ද සැම දෙනා කෙරෙහි ඒකත්වය උපේක්ෂා පරමාර්ථ පාරමිතාව ය.