මෛත්‍රී පාරමිතාවේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ක්‍රමය

හිත සත්ත්වයන් කෙරෙහි හා මධ්‍යස්ථ සත්ත්වයන් කෙරෙහි මෛත්‍රී චිත්තය පැවැත්වීම, මෛත්‍රීය පැතිරවීම පහසු ය. අපහසු වන්නේ වෛරීන් කෙරෙහි මෛත්‍රිය පැවැත්වීම හා පැතිර වීම ය. එය කළ හැකි වීම පිණිස ක්ෂාන්ති පාරමිතා ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ක්‍රමයෙහි දැක්වූ කරුණු මෙනෙහි කළ යුතු ය. ක්ෂාන්තිය ඇති කරගත් තැනැත්තාට සතුරු මිතුරු කා කෙරෙහිත් මෙත් සිත පැතිර විය හැකිය. හැම දෙනා කෙරෙහි ම මෛත්‍රිය පැවැත් විය හැකි වීමට මෙත් වැඩීමේ අනුසස් හා මෙත් වැඩීම මැනැවින් කළ උතුමන් ගේ චරිත ද මෙනෙහි කළ යුතු ය.

මෛත්‍රිය නමැති මේ උතුම් ගුණ ධර්මය ලොව වෙසෙන සැම දෙනා කෙරෙහි ම නො වෙනස් ව ඇති නම් ලෝකයා ඉතා සුඛිත ය. දිවි පැවැත්වීම සත්ත්වයන්ට මහ බරෙකි. ඒ බරෙන් විශාල කොටසක් ඇත්තේ සත්ත්වයන් කෙරෙහි ඔවුනොවුන්ට මෛත්‍රිය නැති බව නිසා ය. සෑම දෙනා කෙරෙහි ම මෛත්‍රිය ඇති නම් ලෝකයෙහි ජීවත් වීමට ඇති බරෙන් විශාල කොටසක් අඩු වන්නේ ය. මෛත්‍රිය නැත්තා වූ එකකු අනිකකුට පීඩා කරන නිසා, අනිකකු දුක සේ සපයා ගෙන තිබෙන දෙය පැහැර ගන්නා නිසා, අනිකා මරා කන නිසා බොහෝ සතුන්ට මරණ බියෙන් සැඟවී සිටින්නට සිදුවී තිබේ.

යමක් සපයා ගැනීම සඳහා දවල් තිස්සේ වෙහෙසුණු තැනැත්තාට තමන්ගේ දෙය පරෙස්සම් කර ගැනීම සඳහා රෑ නොනිදා සිටීමට සිදුවී තිබේ. රස්සාවක් සඳහා පිට ගිය හොත් තමා ගේ ගෙය නො ‍රැකෙන නිසා, දූ - දරුවන් නො ‍රැකෙන නිසා, වත්ත - කුඹුර නො ‍රැකෙන නිසා බොහෝ දෙනාට යමක් සපයා ගැනීම සඳහා බැහැරට යා නො හැකි කමින් දුකින් කල් යවන්නට සිදු වී තිබේ. හැම දෙනා කෙරෙහි ම මෛත්‍රිය ඇති නම්, උසාවි - පොලිස් හමුදා - යුද්ධ හමුදා ලොවට උවමනා නැත. මෛත්‍රිය නොමැති බව නිසා ඔවුනොවුන්ට බියෙන් සැම දෙනාට ම ඉන්නට සිදුවී තිබෙන බැවින් මිනිසුන් වෙහෙසී සපයන ධනයෙන් විශාල කොටසක් උසාවි පැවැත්වීමට, පොලිස් හමුදා - යුද්ධ හමුදා පැවැත්වීමට, යුද්ධෝපකරණ තැනවීමට වියදම් කරන්නට සිදුවී ඇත්තේය. ලෝකයෙහි සැම දෙනා ම මෛත්‍රිය ඇතියන් වුවහොත් ආරක්ෂාව සඳහා ඇති බරෙන් නිදහස් වීමෙන් ලෝකයාට ඉමහත් පහසුවක් සුවයක් ඇති වන්නේ ය.