මත්ස්‍යරාජ පිරිත

පුනාං පරං යදා හොමි මච්ඡරාජා මහාසරෙ,

උණ්හෙ සුරිය සන්තාපෙ සරෙ උදකං ඛීයථ

-

තතො කාකා ච ගිඡ්ඣා ච බකා කුලල සෙනකා,

භක්ඛයන්ති දිවා රත්තිං මච්ඡෙ උපනිසීදිය.

-

එවං චින්තෙස’හං තත්ථ සහ ඤාතීහි පීලිතො,

කෙන නුඛො උපායෙන ඤාති දුක්ඛා පමොචයෙ.

-

චින්තයිත්වාන ධම්මත්ථං සච්චං අද්දස පස්සයං,

සච්චෙ ඨත්වා පමොචෙසිං ඤාතීනං තං අතික්ඛයං

-

අනුස්සරිත්වා සද්ධම්මං පරමත්ථං විචින්තයං,

අකාසිං සච්ච කිරියං යං ලොකෙ ධුව සස්සතං

-

යතො සරාමි අත්තානං යතො පත්තො’ස්මි විඤ්ඤුතං,

නාභිජානාමි සඤ්චිච්ච එක පාණම්පි හිංසිතං,

එතෙන සච්චවඡ්ඡේන පප්ජුන්නො අභිවස්සතු

-

අභිත්ථනය පඡ්ජුන්න නිධිං කාකස්ස නාසය,

කාකං සොකාය රන්ධෙහි මච්ඡෙ සොකා පමොචය

-

සහකතෙ සච්චවරෙ පප්ජුන්නො අභිගජ්ජිය,

ථලං නින්නං ච පූරෙන්තො ඛණෙන අභිවස්සථ

-

එවරූපං සච්චවරං කත්වා විරිය මුත්තමං,

වස්සාපෙසිං මහාමෙඝං සච්චතෙජ බලස්සිතො

සච්චෙන මෙ සමො නත්ථි එසා මෙ සච්ච පාරමි.

නියඟින් රටවල් රාජ්‍යවල් විනාශ වන අවස්ථා වලදී බොහෝ දෙනා එක් වී ශීලයෙහි පිහිටා භක්තියෙන් යුක්ත ව රත්නත්‍රයට පුද පුජා පවත්වමින් මහා සංඝයා වහන්සේ ලවා මංගල සුත්‍රාදි ධර්මයන් හා මේ පිරිත කියවා ගැනීමෙන් වැසි වටනා බව කියති.

බෝසතාණන් වහන්සේ වට්ටක යෝනියෙහි ඉපිද සිටි අවස්ථාවකදී ද සත්‍යක්‍රියා බලයෙන් ලැව් ගින්නක් නිවා ගත්හ. ඒ සත්‍යක්‍රියාවේ ආනුභාවය ද අදත් පවතී. වට්ටක පිරිතය කියා ඒ සත්‍යක්‍රියාව මෙරට පිරිත් පොත් වලට ඇතුළු කර ඇතත් මත්ස්‍ය රාජ පිරිත මෙරට පිරිත් පොත්වල දක්නට නැත. එබැවින් මත්ස්‍යරාජ පිරිතෙන් අප රටටත් ප්‍රයෝජනයක් වෙතොත් වේවා යි එය මේ පොතට ඇතුළු කෙළෙමු.