අභ්‍යාසය 30.

සිංහලට නැගියයුතු:

 1. සෙට්ඨී වඩ්ඪකිං ගෙහානි කාරාපෙති.
 2. මාතා දාරකං පොක්ඛරණිං නෙත්‍වා නහාපෙස්සති.
 3. අම්හාකං පිතරො විහාරං ගන්ත්වා භික්ඛූ භොජාපෙසුං.
 4. තා වනිතායො දාසියා භත්තං පචාපෙන්ති.
 5. පාපකාරිනො පුරිසා අත්තනො දාසෙහි බහූ[32] මිගෙ මාරාපෙන්ති.
 6. ගහපතයො පුරිසෙහි දාරකෙ ගණ්හාපෙන්ති.
 7. ගරු බහූ සිස්සෙ ධම්මං උග්ගණ්හාපෙති.
 8. අධිපති දාසෙහි උය්‍යානෙ බහූ රුක්ඛෙ ඡින්දාපෙති.
 9. අහං තාභි කඤ්ඤාහි ආපණම්හා භණ්ඩානි ආහරාපෙස්සාමි.
 10. තුම්හෙ භාතරෙහි කපයො ගාමං හරාපෙථ.
 11. මයං තෙහි දසහි කස්සකෙහි චත්තාරි ඛෙත්තානි කසාපෙස්සාම.
 12. මාතා පුත්තං පීඨෙ නිසීදාපෙත්වා[34] තණ්ඩුලෙ[35] ආහරාපෙසි.

 

පාලියට නැගියයුතු:-

 1. පව්කාරයා ඔහුගේ සොහොයුරන් ලවා පක්ෂීන් මරවයි.
 2. ධනවත්තු ඔවුන්ගේ පුතුන් ලවා දන් දෙවත්.
 3. රජතෙමේ වඩුවන් ලවා විශාල වූ ගෙවල් පසක් සාදවයි.
 4. රථාචාර්‍ය්‍යයා දාසයන් ලවා අසුන් දෙදෙනෙකුන් රථය සමීපයට ගෙන්වීය.
 5. ඒ ස්ත්‍රීහු ඈලාගේ දූවරුන් ලවා ආගන්තුකයන්ට බත් පිසවූහ.
 6. වඩු තෙම කම්කරුවන් ලවා බොහෝ බඩු සාදවයි.
 7. අධිපති තෙමේ මිනිසුන් ලවා වනයෙහි බොහෝ උස් ගස් කප්පවයි.
 8. ඔවුහු ගොනුන් විසි දෙනෙකුන් හා මිනිසුන් පස්දෙනෙකුන් ලවා කුඹුර සීසාවන්නාහ.
 9. මම මාගේ පුත්‍ර‍යන්ට ආහාර අනුභව කරවමි.
 10. අපි අපගේ දාසයන් බඩු ගෙනෙන්ට නුවරට යවන්නෙමු.[36]
 11. ඔවුහු කුඹුරට ගොස් දෙනුන්ට තණ කවත්.
 12. අධිපතියා භික්ෂූන් ලවා විහාරයන්හි ධර්මය දේශනා කරවයි.