අභ්‍යාසය 28.

සිංහලට නැගියයුතු:-

 1. කඤ්ඤාය ඔදනො පචීයති.
 2. ගොණා දාසෙහි පහරීයන්ති.
 3. ත්‍වං බලිනා පුරිසෙන ආකඩ්ඪීයසි.
 4. මයං අම්හාකං අරීහි මාරීයාම.
 5. තෙ මිගා තාය දාසියා බන්ධීයන්ති.
 6. ඉමිනා වඩ්ඪකිනා[30] ඉමස්මිං ගාමෙ බහූනි ගෙහානි කරීයන්ති.
 7. තුම්හෙ තස්මිං ගාමෙ මනුස්සෙහි බන්ධීයථ.
 8. අම්හාකං භණ්ඩානි තෙසං දාසෙහි ගාමං හරීයන්ති.
 9. අට්ඨහි වාණිජෙහි චත්තාරො අස්සා නගරං ආහරීයන්ති.
 10. මයං අම්හාකං ධීතරෙහි නත්තාරෙහි ච වන්දීයාම.
 11. තං මහන්තං ඛෙත්තං පඤ්චහි කස්සකෙහි කසීයති.
 12. වනිතාය බහූනි වත්‍ථානි තස්සං පොක්ඛරණියං ධොවීයන්ති.
 13. සෙට්ඨිනා බහුන්නං යාචකානං දානං දීයති.
 14. තස්මිං ආරාමෙ වසන්තෙහි භික්ඛූහි සීලං රක්ඛීයති.
 15. ඡහි භික්ඛූහි පඤ්ච සතානං මනුස්සානං ධම්මො දෙසීයති.
 16. පඤ්ඤාසාය මනුස්සෙහි තම්හා ආපණා බහූනි භණ්ඩානි කිණීයන්ති.
 17. දසහි වනිතාහි අම්බානං ද්විසතං වික්කිණීයති.
 18. දාසියා පක්කො ඔදනො ගහපතිනා භුඤ්ජීයති.

 

පාලියට නැගියයුතු:-

 1. මව විසින් පුත්‍රතෙම අත්වලින් ගනු ලැබේ.
 2. බුදුරදුන් විසින් දෙවියන්ට ද මිනිසුන්ට ද ධර්‍මය දෙසන ලදි.
 3. දාසයන් විසින් දික් ලණුවලින් දෙන්නු බඳින ලදහ.
 4. මේ ගෙය වඩුවන් අටදෙනෙකුන් විසින් සාදන ලදී.
 5. ඒ වනයේ දිවියන් දෙදෙනකුන් විසින් දෙන්නු නවදෙනෙක් මරන ලදහ.
 6. බලවත් මිනිසුන් විසින් තෝ කුඹුරට අදිනු ලැබෙහි.
 7. ධනවතුන් දෙදෙන විසින් කලු අශ්වයෝ දෙදෙනෙක් මිළට ගන්නා ලදහ.
 8. තෙපි මිනිසුන් සිවු දෙනෙකුන් විසින් පහරදෙනු ලැබෙව්.
 9. ඒ වෙළඳුන් දෙදෙන විසින් මේ ගම්හිදී බඩු විකුණන ලදහ.
 10. ළමයා ඔහුගේ මව විසින් වෙදකු වෙත ගෙනයන ලදී.
 11. මේ විහාරයෙහි භික්‍ෂූන් විසින් මේ ගමේ මිනිසුන්ට ධර්‍මය දෙසන ලදී.
 12. දාසිය විසින් පිසන ලද බත ඇගේ පුතුන් හා සොහොයුරන් විසින් අනුභවකරන ලදී.
 13. ඒ ස්ත්‍රීන් විසින් මේ වැවෙහි බොහෝ රතු රෙදි සෝදනු ලැබෙත්.
 14. උස් ස්ත්‍රීන් සදෙනෙකු විසින් අඹගෙඩි තුන්සියයක් විකුණන ලදි.
 15. මේ කුඹුරෙහි සියලු තණකොළ ගොනුන් අටදෙනෙකුන් හා දෙනුන් සිවුදෙනෙකුන් විසින් කනලදී.
 16. බුදුරද මේ දිවයිනේ බොහෝ දෙනෙකුන් විසින් වඳිනු ලැබේ.
 17. ගොවියන් දොළොස් දෙනෙකුන් හා ගවයන් අටදෙනෙකුන් විසින් කුඹුරු දෙකක් සීසානු ලැබේ.
 18. මග යන මිනිසාගේ පුත්‍ර‍යා බලවත් මිනිසුන් විසින් පහර දෙනු ලැබීය.