අභ්‍යාසය 27.

පහත පෙනෙන වාක්‍යයන්හි කර්‍තෘ කර්‍මාදීන්ට විශේෂණ පද එක බැගින් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් හෝ යෙදිය යුතු:-

 1. පුරිසො රුක්ඛං ඡින්‍දති.
 2. ගොණා තිණං ඛාදන්ති.
 3. භූපති නගරං මාපෙති (=මවයි, සාදවයි.)
 4. පක්ඛිනො රුක්ඛෙ නිසීදන්ති.
 5. පිතා වනං ගමිස්සති.
 6. කස්සකා ඛෙත්තං කසිංසු.
 7. භික්ඛවො ධම්මං දෙසෙසුං.
 8. මයං අනුරාධපුරං ගමිස්සාම.
 9. වනිතායො පදුමානි ආහරන්ති.
 10. භාතුනො පුත්තො උග්ගණ්හාති.
 11. ධීතරො නදියං නහායන්ති.
 12. භාතා උය්‍යානං ගච්ඡති.
 13. සීහා වනෙ මිගෙ මාරෙන්ති.
 14. කඤ්ඤායො චෙතියං වන්‍දන්ති.

සෙත - රත්තාදි ගුණනාම ද එක-ද්වි ආදි සංඛ්‍යානාම සර්‍ව නාම ද ක්‍ර‍ම සංඛ්‍යා ශබ්ද ද මිශ්‍ර‍ක්‍රියාපද ද ඡට්ඨි විභක්තියෙන් යුත් පද ද විශේෂණ වශයෙන් යෙදිය හැකි බව සැලකියයුතු:

“ගමෙන් පිටත කුඹුරෙහි ගොනා සිටියේය.”

යන වාක්‍යයෙහි මුල්පද තුන ම ක්‍රියාපද විස්තාරයට ඇතුළත් වෙති. (ක්‍රියාවිශේෂණ ක්‍රියාවිස්තාර දෙකේ මඳ වෙනසක් තිබේ. එය පසුව විස්තර වෙනවා ඇත.) එබැවින් වාක්‍යයක් විශාල කිරීමේදී කරණ - අවධි - ආධාර විභක්තිවලින් යුත් වචන ද යොදන්නට පුරුදු කළයුතු.