ධර්මශ්‍රවණානිසංස

ඒකධම්ම සවනීය හිමි පියුමතුරා බුදුසසුනේදී එක් ධර්ම දේශනයක් ශ්‍රවණය කල පිනින් තිස් එක් වාරයක් සක් දෙවිඳු විය. විසි එක් වතාවක් සක්විති රජ විය.

(අපදාන පාලි 427 වන අපදානය)

ධම්ම සවනීය හිමි පෙර තැම්පත් සමාධිගත සිතින් නුවණ යොදා අනිච්ච සඤ්ඤා පටිසංයුක්ත එක් ධර්ම දේශනයක් ශ්‍රවණය කළ පිනින්,

අප බුදු සසුනේ දී ඒ පින ද උපනිශ්‍රය වී සත් හැවිරිදි වියේදීම රහත් බව ලැබුවේ ය. එබැවින් තැන්පත් සිතකින් ධර්මය ශ්‍රවණය කරත්වා.

(අපදාන 339 වන අපදානය)