සුවඳ පැන් ඉසීමේ අනුසස්

ඵුසිත කම්පිය හිමි විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නය වඩින විට වනුක් මල් ටිකක් තම්බා ගත් සුවඳ පැන් ටිකක් ගෙන ඉස්ස පිනෙන් දෙදහස් පන්සිය වතාවක් සක්විති රජවිය. දෙදහස් පන්සිය වතාවක් දෙදෙව් ලොවට සක් දෙවිඳු වී උපන්නේය. එසේම උපනූපන් ජීවිතයෙහි,

කල්ප ලක්ෂයක් සැප විද එම කාලය තුළ පාරමී ද පුරාගෙන නිවන් සුවය ද අවබෝධ කරගත් බව අපදාන පාලියේ සඳහන් වේ.

ගන්ධෝදකිය හිමි පෙර ආත්මයකදී පියුමතුරා බුදුරජුන් පිටදුන් බෝධීන් වහන්සේට මහ වර්ෂාවේ නමුදු සුවඳ පැන් කලයක් පිදූ පිනින් දෙව්ලොව දිව්‍යංගනාවන් පිරිවරා ගෙන උසස් විමාන ලබා මනු ලොව දී ආබාධයෙන් තොරව, ශෝකයෙන් තොරව ලත වීමෙන් තොරව, පාරමී පුරාගෙන නිවන් දැකීමටද ඒ පින උපනිශ්‍රය විය.

(අපදාන පාලි 54 වන අපදානය)