පිදුරු බිසි පිදීමේ ආනිසංස

මෙහි විපාක ලෙස බොහෝ උසස් වටිනා පර්‍ය්‍යාංක ලැබෙන බව පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානයේ දැක්වේ.