පුටු පිදීමේ ආනිසංස

හේමක හිමි පියදස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේට සෘද්ධි බලයෙන් රන් පුටුවක් මවා දුන් පිනින් හැත්තෑ පස් වතාවක් සක්විති රජවිය. දෙතිස් වතාවක් දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක් දෙවිඳු විය.

ඒකාසනදායක හිමි පියුමතුරා බුදුරජුන්ට දඬු මැස්ස මත ආසනයක් පනවා දුන් පිනින් පනස් වතාවක් ශක්‍ර දේවේන්ද්‍ර සම්පත් ලැබුවේය. අසූවතාවක් සක්විති රජවිය.

(අපදාන පාලි 423 වන අපාදනය)

ඒකාසනදායිකා තෙරණිය පෙර එක් ජීවිතයක දී පැහැදුන සිතින්, තැන්පත් සිතින් නුවණින් යුක්තව එක් හිමිනමකට වැඩ සිටීමට අසුනක් පනවා දුන් පිනින් අසූවතාවක් සක් දෙවිඳු ගේ බිරිඳ වී උපන්නා ය. හැත්තෑ හත් වතාවක් සක්විති රජුන් ගේ මෙහෙසිය වූවා ය. මනුලොව දී පහත සඳහන් අනුසස් ලැබී ඇත.

(ඒකාසනදායිකා ථෙරී අපදානය)

අවසානයේ මේ උතුම් පින නිවනට ද උපනිශ්‍රය වී ඇත.

මීට අමතරව පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානයේ මේ විපාක ද පෙන්වා ඇත.