මහ සැළි හා කරඬු පිදීමේ අනුසස් දහය

(පිළින්දිවච්ඡ අපදානය)