බෙහෙත් දුම්බොන පයිප්ප පිදීමේ ආනිසංස තුන

නාසිකාවේ මස්දලු ආදිය සෑදී ඇති ගිලන් භික්ෂූන්ට බෙහෙත් දුම්පානය කළාට වරදක් නො වේ. එවැනි භික්ෂූන්ට බෙහෙත් දුම්බොන පයිප්ප පිදීමෙන්

(පිළින්දිවච්ඡ අපදානය)