ඉදිකටු ගුලා පිදීමේ ආනිසංස තුන

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානය)