පෙරහන් කඩ පිදීමේ ආනිසංස පහ

(පිළින්‍දිවච්ඡ අපදානය)