පවත්තඵල භෝජී වීම

බෝසතාණන් වහන්සේ ටික කලක් සේනානී නිගමයට පිණ්ඩපාතය පිණිස වඩිනුවෝ දිවි පැවැත්වූහ. ටික කලකට පසු ව පවත්තඵල භෝජනයෙන් (කෙනෙකු විසින් නො වවන ලද කැලේ තමන් ම වැවුණු ගස් වැල්වැලැ පලපත් වළඳා) දිවි පවත්වන්නට ඉටා ගත්හ. ටික කලකට පසු එය ද හැර දමා තමන් උන් තැනට ස්වයං පතිත වූ (කෙනෙකු නො කඩා) තමන් ම වැටුණු ඵල ප‍ත්‍රාදිය වළඳමින් දිවි යැපූහ.