දේව සන්නිපාතය

බෝසතාණන් මව කුසින් බිහි වූ කෙණෙහි දෙවියෝ ලුම්බිනී උයනෙහි රැස්වූහ. ඔවුන් අතුරෙන් සතර දෙනෙක් බඹහු මව කුසින් බිහිවූ බෝසතාණන් රන් දැලින් පිළිගත්හ. ඔවුන් අතින් වරම් රජුහු ද[1] ඔවුනතින් ඇමතියෝ ද ඔබ පිළිගත්හ.

බෝසතාණන් වහන්සේ ඇමැතියන් අතින් බිමට බැස පියුම් පිට සත් පියක් වැඩ සත්වන පියවරෙහි සිටැ

“මම ලොවට අග්‍රයෙමි, ජ්‍යෙෂ්ඨයෙමි,

ශ්‍රේෂ්ඨයෙමි, මේ මගේ අන්තිම අත්බව ය.

මෙයට පසු මට භවෝත්පත්තියක් නැතැයි”

වදාළාහ.[2]

පෙරළා කිඹුල්වත් පුරයට යෑම

මෙයට පසු, කිඹුල්වත් පුරයෙන් ද දෙව්දහ නුවරින් දැයි දෙපෙදෙසින් ම එක්රැස් වැ සිටි නෑදෑයෝ බෝසතාණනුන් මෑණියනුත් මහ පෙරහැරින් කිඹුල්වත් පුරයට වැඩම කැරැවූහ.10

  1. උපන් කෙණෙහි බෝසතුන් පිළිගත් අය නම් කිරීමවුන්ගේ වෙසින් එහි අවුත් සිටි බ්‍රහ්මයොත් දෙවියෝත් යැ යි සමහර මහායාන පොත්හි දැක්වේ. ඒ දෙවිබඹුන් එහි සිටි කිරිමවුනට ආවිෂ්ට වැ මෙසේ බෝසතාණන් පිළිගත්හයි ද විවරණ කෙරෙති.

  2. උපන් කෙණෙහි කථා කළ අය තවත් ලොව වූහ. උපග්‍රන්ථය අංක 10 බලනු.