මාතංග පසේ බුදුන් පිරිනිවීම

මෙ සමයෙහි රජගහ නුවර ඉසිගිලි පව්වෙහි මාතංග පසේ බුදුන් නම් පසේ බුදුවරයෙක් විසී ය. බෝසතාණන් උපන් කෙණෙහි ඔබ දක්නට එන දේවතාවෝ ඒ පසේ බුදුරජුන් වෙත ද ගියහ. ගොස් “වහන්ස, ලොවුතුරා බුදුවන බෝසතාණෝ උපන්හ. අපි උන්වහන්සේ දක්නට යම්හ” යි කියා වැඳ අවසර ගෙන නික්මියාහ. ඔවුන්ගේ කථාව ඇසු පසේ බුදු රජුහු තමන් ගැන විමසනුවෝ තමන් ආයුෂ කාලය ද නිමියේ යි දුටුහ. ඉක්බිති උන්වහන්සේ හිමවත්හි මහාප්‍රපාත පර්වතයට වැඩ පිරිනිවන් පෑහ. මේ, මෙ අතුරුකපැ අන්තිම පසේබුදු රජු යැ..