බෝසත් උපත

එකෙණෙහි ම කර්මජවාතය සැලිණ. මායා දේවී තමාට ප්‍රසව අවස්ථාව පැමිණි බව ළඟ සිටියවුනට දැන්නුවාය. ඔහු ඇමතියනට සැළ කළහ. සියල්ලෝ එක් වැ වහාම යහනක් පණවා වට තිර ඇද සේවිකාවන් ළඟ නවතා තුමූ තිරයෙන් පිටත ඈත් වැ රකවරණ ලා සිටියහ. මඳ වේලාවෙකින් බෝසතාණෝ මව කුසින් බිහි වූහ.7 මේ මොහොතෙහි හිරු වටා වර්ණවත් චක්‍රයක් කරකැවෙන්නා සේ දර්ශනයෙක් වීය. දෙතිස් පෙර නිමිති පහළ විය. ක්ෂණයක් මුළු ලෝදාහි ම සියලු දුක් කරදර නිවී ගිය බවෙක්, මහා ශාන්තියෙක් පැවැතිණ. මෙය වූයේ කලියුග වර්ෂයෙන් 2478 වන්නෙහි වෙසක් පුණු පෝදා උදයාදි එකොළොස් වන පැය පමණේ දිය.8