ස්ථානාන්තර ලත් මෙහෙණහු

1. ප්‍රජාවතී ගෞතමී

චිරරාත්‍රඥාවන් අතුරෙන් අග්‍රයි

2. ඛෙමා

මහ නුවණැතියන් ” ”

3. උප්පල වණ්ණා

ඍද්‍ධිමතීන් ” ”

4. පටාචාරා

විනය ධරාවන් ” ”

5. ධම්ම දින්නා

ධර්ම කථිකාවන් ” ”

6. නන්දා

ධ්‍යායිනින් ” ”

7. සෝණා

ආරබ්ධ වීර්යයාවන් ” ”

8. සකුලා

දිවැස් ඇතියන් ” ”

9. භද්දා කුණඩලකේසා

වහා ලත් අභිඥා ඇත්තියන් ” ”

10. භද්ද කාපිලානි

පෙර ජාති සිහි කරන්නන් ” ”

11. භද්ද කච්චානා (යසෝධරා)

මහත් අභිඥා නුවණ ලැබූවන් ” ”

12. කිසා ගෝතමී

රූක්ෂ සිවුරු දරන්නන් ” ”

13. සිගාල මාතා

අධික ශ්‍රද්ධා ඇත්තියන් ” ”