ස්ථානාන්තර ලත් භික්ෂූහු

1. අඤ්ඤාත කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරණුවෝ

චිරරාත්‍රඥයන් අතුරෙන් අග්‍රයි

2. සාරිපුත්ත ”

මහාප්‍රාඥයන් ” ”

3. මොග්ගල්ලාන ”

සෘද්‍ධිමතුන් ” ”

4. මහාකස්සප ”

ධූතවාදීන් ” ”

5. අනුරුද්‍ධ ”

දිවැස් ඇත්තන් ” ”

6. කාලිගොධාපුත්ත භද්දිය ”

උසස් කුලයෙහි උපන්නන් ” ”

7. ලකුණ්ට භද්දිය ”

මධුරස්වර ඇත්තන් ” ”

8. පිණ්ඩෝල භාරද්වාජ ”

සිංහනාද කරන්නන් ” ”

9. පුණ්ණ (මන්තානි පුත්ත) ”

ධර්ම කථිකයන් ” ”

10. මහාකච්චායන ”

කොටින් කී දෙයක් විස්තර කිරීමෙහි සමතුන් ” ”

11. චුල්ලපන්ථක ”

මනෝමය රූප නිර්මාණයෙහි සමර්ථයන් ” ”

12. මහාපන්ථක ”

අරූපධ්‍යානයෙන් නැගිට රහත් වුවන් ” ”

13. සුභූති ”

නොකිලිටි විහරණ ඇත්තන් ” ”

14. සුභූති ”

දක්ෂිණාර්භයන් අතුරෙන් අග්‍රයි

15. රේවත (ඛදිරවනිය) ”

ආරණ්‍යකයන් ” ”

16. කඞ්ඛාර්වත ”

ධ්‍යානයෙහි ඇලුණවුන් ” ”

17. සෝණ (කෝළිවිස) ”

ආරබ්ධ වීර්‍ය්‍ය ඇත්තවුන් ” ”

18. සෝන (කුට්කණ්ණ) ”

මනාප කථා ඇත්තවුන් ” ”

19. සීවලී ”

ලාභීන් ” ”

20. වක්කලී ”

අධික ශ්‍රද්ධා ඇත්තවුන් ” ”

21. රාහුල ”

ශික්ෂාකාමීන් ” ”

22. රට්ඨපාල ”

ශ්‍රද්ධායෙන් පැවිදි වූවන්

23. කොණ්ඩධාන ”

පළමු කොට සලාකා ගන්නන් ” ”

24. වංගීස ”

වැටහෙන නුවණ ඇත්තවුන් ” ”

25. උපසේන (වංගන්ත බ්‍රාහ්මණ පුත්) ”

සියල්ලෙන් ප්‍රසාද එලවන සුලු තැනැත්තන් ” ”

26. දබ්බ(මල්ල පුත්ත) ”

සෙනසුන් පණවන්නන් ” ”

27. පිළින්දිවච්ඡ ”

දෙවියනට ප්‍රිය වූවන් ” ”

28. බාහිය (දාරුවීරිය) ”

වහා අභිඥා ලද්දන් ” ”

29. කුමාරකස්සප ”

විචිත්‍ර කථිකයන් ” ”

30. මහා කොට්ඨිත ”

ප්‍රතිසංචිත් ප්‍රාප්තයන් ” ”

31. ආනන්ද ස්ථවිර ”

උපස්ථායකයන් ” ”

ධාරණ ස්මෘති ඇත්තන් ” ”

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ තාක් එ සේ ම දැනගැන්මෙහි

සමර්ථයන්, වීර්යවතුන් ” ”

32. උරුවේල කස්සප ”

මහ පිරිස් ඇත්තවුන් ” ”

33. කාළුදායි ”

කුලයන් සස්න කෙරේ පහදවන්නන් ” ”

34. බක්කුල ”

නීරෝගයන් ” ”

35. සෝහිත ”

පුර්වනිවාසය සිහි කරන්නන් ” ”

36. උපාලි ”

විනයධරයන් ” ”

37. නන්දක තෙරණුවෝ ”

මෙහෙණියනට අවවාද කරන්නන් අතුරෙන් අග්‍රයි

38. නන්ද ”

ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් යුක්ත වූවන් ” ”

39. මහාකප්පින ”

භික්ෂ්වවවාදකයන් ” ”

40. සාගත ”

තේජෝධාතු සමවතට සමවදන වුන් ” ”

41. රාධ ”

ධර්මදේශනා වැටැහීමට ප්‍රත්‍යය වූ දෘෂ්ටි සමුදාචාරාදිය

ඇත්තන් ” ”

42. මෝඝරාජ ”

රූක්ෂ සිවුරු දරන්නන් ” ”