තනතුරු ලත් උපාසකවරු

1. තපස්සු භල්ලික සහෝදර වෙළෙඳ දෙදෙන

මුලින් ම සරණ ගිය උපාසකවරු

2. සුදන්ත (අනාථ පිණ්ඩික)

සිටු අග්‍ර දායක.

3. චිත්ත ගහපති (මච්ඡිකා සණ්ඩ නගරවාසී)

අග්‍ර ධර්ම කථික

4. හත්ථකාළවක රජ

සිවු සඟරා වතින් රට වැසියාට සංග්‍රහ

කරන්නන් ගෙන් අග්‍ර

5. මහානාම ශාක්‍ය රජ

අග්‍ර ප්‍රණීත දායක

6. උග්ග ගහපති (විසල් පුරැවැසි)

සිතට රිසි දෑ දෙන්නවුන් ගෙන් අග්‍රයි

7. උග්ගත ගහපති

අග්‍ර සංඝෝපස්ථායක

8. සුර අම්බට්ඨ

අචල ශ්‍රද්ධා ඇත්තවුන් ගෙන් අග්‍රයි

9. ජීවක කෝමාර භච්ච

පෞද්ගලික ප්‍රාසද ඇත්තන්ගෙන් අග්‍රයි

10. නකුලපිතු ගහපති

විශ්වාස කථා ඇතියන් ගෙන් අග්‍රයි