අසූ මහ සව්වෝ

1. අඤ්ඤාත කොණ්ඩඤ්ඤ මහාථෙර

2. වප්ප මහාථෙර

3. භද්දිය මහාථෙර

4. මහානාම මහාථෙර

5. අස්සජි මහාථෙර

6. නාලක මහාථෙර

7. යස මහාථෙර

8. විමල මහාථෙර

9. සුබාහු මහාථෙර

10. පුණ්ණජි මහාථෙර

11. ගවම්පති මහාථෙර

12. උරුවේලකස්සප මහාථෙර

13. නදීකස්සප මහාථෙර

14. ගයාකස්සප මහාථෙර

15. සාරිපුත්ත මහාථෙර

16. මොග්ගල්ලාන මහාථෙර

17. මහාකස්සප මහාථෙර

18. මහාකච්චාන මහාථෙර

19. මහාකොට්ඨිත මහාථෙර

20. මහාකප්පින මහාථෙර

21. මහාචුන්ද මහාථෙර

22. අනුරුද්‍ධ මහාථෙර

23. කඞ්ඛාරේවත මහාථෙර

24. ආනන්ද මහාථෙර

25. නන්දක මහාථෙර

26. භගු මහාථෙර

27. නන්ද මහාථෙර

28. කිම්බිල මහාථෙර

29. භද්දිය මහාථෙර

30. රාහුල මහාථෙර

31. සීවලී මහාථෙර

32. උපාලි මහාථෙර

33. දබ්බ මහාථෙර

34. උපසේන මහාථෙර

35. බදිරවනිය රේවත මහාථෙර

36. පුණ්ණමන්තානිපුත්ත මහාථෙර

37. පුණ්ණ (සුනාපරන්තක) මහාථෙර

38. සොණ (කුටිකණ්ණ) මහාථෙර

39. සොණ (කෝළිවිස) මහාථෙර

40. රාධ මහාථෙර

41. සුභූති මහාථෙර මහාථෙර

42. අංගුලිමාල මහාථෙර

43. වක්කලි මහාථෙර

44. කාළුදායි මහාථෙර

45. මහා උදායි මහාථෙර

46. පිලින්දිවච්ඡ මහාථෙර

47. සෝහිත මහාථෙර

48. කුමාරකස්සප මහාථෙර

49. රට්ඨපාල මහාථෙර

50. වඞ්ගීස මහාථෙර

51. සහිය මහාථෙර

52. සේල මහාථෙර

53. උපවාන මහාථෙර

54. මේඝිය මහාථෙර

55. සාගත මහාථෙර

56. නාගිත මහාථෙර

57. ලකුණ්ටක භද්දිය මහාථෙර

58. පිණ්ඩෝලභාරද්වාජ මහාථෙර

59. මහාපන්ථක මහාථෙර

60. චුල්ලපන්ථක මහාථෙර

61. බක්කුල මහාථෙර

62. කොණ්ඩධාන මහාථෙර

63. දාරුවීරිය මහාථෙර

64. යසෝජ මහාථෙර

65. අජිත මහාථෙර

66. තිස්සමෙත්තෙය්‍ය මහාථෙර

67. පුණ්ණක මහාථෙර

68. මෙත්තගු මහාථෙර

69. ධෝතක මහාථෙර

70. උපසීව මහාථෙර

71. නන්ද මහාථෙර

72. හේමක මහාථෙර

73. තෝදෙය්‍ය මහාථෙර

74. කප්ප මහාථෙර

75. ජතුකණ්ණි මහාථෙර

76. භද්‍රාවුධ මහාථෙර

77. උදය මහාථෙර

78. පෝසාල මහාථෙර

79. මෝඝරාජ මහාථෙර

80. පිංගිය මහාථෙර