සාමාන්‍ය දේශනා සමාගම් කීපයක්

1. ඒරකපත්‍ර නාගරාජාදී සමාගමය

ප්‍රථම වස් කාලය තුළ

ඉසිපතනය

2. සුමන මාලාකාරාදි ”

දෙවෙනි වර්ෂය

රජගහ පුර

3. ජම්බුකාජීවකාදී ”

තෙවෙනි වර්ෂය

4. උග්‍රසේනාදී ”

සිවු වන වර්ෂය

5. සුන පරන්තක වාණිජ ”

අටවන වර්ෂය

සුනාපරන්තයෙහි

6. ශ්‍රීමතිදර්ශනාභිලාෂින්ගේ ”

සතළොස් වන වර්ෂය

රජගහ පුර

7. පේශකාර දුහිතෘ ආදී ”

අටළොස් වන වර්ෂයෙහි

ආළවිපුරයෙහි

8. චූලසුභද්‍රා ”

විසි වන වසින්

උග්ග පුරයෙහි

9. ධනපාල ”

අන්තිම දශ වර්ෂය ඇතුළත

රජගහ පුර

10. පාඨක පුත්‍ර ”

පරිනිර්වාණ වර්ෂයෙහි

වෛශාලිපුරයෙහි

11. කොලිය මහාමාත්‍යාදි ”

වෛශාලිපුරයෙහි

බරණැස් පුර

12. සුලසා නගරශෝහිනී ආදී ”

කාලය අවිනිශ්චිතයි

රජගහ පුර

13. සාකේත බ්‍රාහ්මණාදී ”

කාලය අවිනිශ්චිතයි

සාකේත පුරයෙහි

14. ගරහදින්නාදිය ”

සැවැත් පුර

15. ආනන්ද සෙට්ඨි ආදී ”

16. මණ්ඩුක දේවපුත්‍රාදි ”

චම්පාපුරයෙහි

17. මට්ටකුණ්ඩලී දේවපුත්‍රාදී ”

සැවැත් පුර

18. සරභ පරිබ්‍රාජකාදී ”

විසාලා පුරයෙහි