සූවිසි මහ සමාගම්

සමාගමය

සිදුවූ කාලය

ස්ථානය

1. ධර්මචක්‍රප්‍රවර්ත්තන සමාගමය

ප්‍රථම වර්ෂය

බරණැස

2. නාලක සූත්‍ර ”

3. ගංගාවරෝහණ ”

ගංගා නදී තීරය

4. බුද්‍ධ වංශ දේශනා ”

දෙවෙනි වර්ෂය

කපිලවාස්තු පුරය

5. චරියා පිටක ”

6. මහා මංගල සූත්‍ර ”

තෙවෙනි වර්ෂය

සැවැත් නුවර

7. පරාභව සූත්‍ර ”

8. මහාසමය සූත්‍ර ”

පස්වන වර්ෂය

කපිලවාස්තු පුරය

9. සම්මාපරිබ්බාජනීය සූත්‍රය ”

10. චුල්ල වියූහ ” ”

11. මහා වියූහ ” ”

12. තුවටක ” ”

13. පුරාහෙද ” ”

14. කලහ විවාද ” ”

15. යමක මහා පාටිහාරිය ”

සත්වන වර්ෂය

සැවැත් පුර

16. අභිධර්ම දේශනා ”

තව්තිස පුර

17. දේවෝරෝහණ ”

සංකස්ස නගරය

18. පාරායණ සූත්‍ර ”

එකොළොස්වන වර්ෂය

මාගධ ක්ෂේත්‍රය

19. සක්කපඤ්හ ”

තුදුස් වන වර්ෂය

සැවැත් නුවර

20. චුල්ලරාහුලෝවාද සූත්‍ර ”

21. ආළවක සූත්‍ර ”

සොළොස් වන වර්ෂය

ආළවි පුර

22. සමචිත්තපරියාය ”

විසි වන වසින් පසු

සැවැත් නුවර

23. බ්‍රහ්මනිමන්තනිය සූත්‍ර ”

(කාලය අවිනිශ්චිතයි)

බඹලොව

24. මාරතජ්ජනීය සූත්‍ර ”

සුංසුමාරගිරපුරය