භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වස් වුසූ ස්ථාන

(පෙළ අටුවා දෙකේ පෙනෙන හැටියට)

1 බුදු වූ වර්ෂයේ වැසි සමයෙහි බරණැස ඉසිපතන්හි

2 රජගහපුර වේළුවනයෙහි

3 ” ”

4 ” ”

5 විසල් පුර කූටාගාර ශාලා විහාරයෙහි

6 මකුල පර්වතයෙහි

7 තව්තිසා භවනයෙහි

8 සුංසුමාර ගිර පුර අසල හේෂකලා වනයෙහි

9 කොසැඹෑ පුර ඝෝෂිතාරාමයෙහි

10 පාරිලේයක ගම අසල වනයෙහි

11 දක්ෂිණාගිරියෙහි ඒකනාලා බමුණු ගම

12 වේරඤ්ජා නුවර

13 චාලිය පර්වතයෙහි

14 සැවත් පුර ජේතවනයෙහි

15 කිඹුල්වත් පුර නුග අරමෙහි

16 අළවු රටෙහි

17 රජගහ පුර

18 චාලිය පර්වතයෙහි

19 ” ”

20 රජගහ පුර

21-44 සැවැත් පුර

45 විසල් පුර අසල බේල්ලුව ගමෙහි

(සිංහල ජාතක පොතෙහි)

6 කොසඹෑ පුර කෝසම්බියාරාමයෙහි

11 නාලකාරාමයෙහි

18 සිට දස නව වසක් ජේතවනාරාමයෙහි

37 සිට ස වසක් පූර්වාරාමයෙහි

43-44-45 තුන් තැනෙක්හි

සෙස්ස ඉහත සඳහන් පිළිවෙළ හා සැසැඳේ.

(සද්‍ධර්මාලංකාරයෙහි ශාඛමාල වස්තුයෙහි)

9 කොසඹෑ පුර කොසම්බියාරාමයෙහි

11. නාලකාරාමයෙහි

14. දෙවියන් ගේ ආයාචනයෙන් චාලිය පර්වතයෙහි

15. කිඹුල්වත් පුර මැණික් ලෙනෙක්හි

16. සිට එකුන් විසි වසක් සැවැත් පුර ජේතවනයෙහි

37. සිට සාවුරුද්දක් සැවැත්පුර පූර්වාරාමයෙහි

43-44-45 තුන් තැනෙක්හි

සෙස්ස අටුවායෙහි ආ සැටියට සම යි.