තේරුම් ගත නො හැකි වන සේ දම් දෙසීම

සමහරු පණ්ඩිත මානයෙන් මත්ව ප්‍රශ්න ඇසීමට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එති. මානාදී පාප ධර්මයන් ගෙන් පිරී ඉන්න තුරු කිසි උසස් ගුණයකට පැමිණිය හැකි නො වන බැවින් ඔවුන්ගේ මානය දුරු වන ලෙස කාලෝචිත පරිදි සුදුස්සක් කරන සේක. සමහර පණ්ඩිත මානීන්ගේ ප්‍රශ්නයකට ඔවුන් විසින් තේරුම් ගත නො හැකි ගැඹුරු අර්ථ ඇති පිළිතුරක් දෙන සේක. එය තේරුම් ගැන්මට අසමර්ථ පුද්ගලයා තමා ගේ මානය ඉවත ලා සිය නූගත් බව තේරුම් ගත් විට, සුවච වූ විට, ඔහුට කාරණය ලිහිල් කොට තේරුම් කර දෙන සේක. ඕඝතරණ සූත්‍රය මෙයට නිදර්ශන යි.