සස්නෙහි දීර්ඝායුෂ් කාලයක් ඇති වැ සිටියෝ

විශාඛා උපාසිකාව

වර්ෂ 120

පාවාරිය භික්ෂු

වර්ෂ 120

පොක්ඛරසාදි බ්‍රාහ්මණ

” ”

ආනන්ද ස්ථවිර

” ”

බ්‍රහ්මායු බ්‍රාහ්මණ

” ”

මහාකාශ්‍යප ස්ථවිර

” ”

සෙල

” ”

අනුරුද්ධ ස්ථවිර

වර්ෂ 150

බක්කුල ස්ථවිර

වර්ෂ 160