බුද්‍ධ චරිතයේ අග්‍ර දවස්

වෙසක් පුණු පෝ දා

බෝධි සත්ත්වෝත්පත්තිය, බුදු වීම,

බුද්‍ධත්වයෙන් පසු කිඹුල්වත් පුරයට මුලින් වැඩි දිනය.

(තුන් වන වරැ) ලක්දිව වැඩීම, පිරිනිවන් පෑම.

වෙසක් පුණු පෝදා

කාලදේවල තවුසාට බෝසතුන් දැක්වීම

වෙසක් අව විසේනිය දා

බෝසතාණනට නම් තැබීම

ඇසළ පුණු පෝ දා

බෝසතාණන් මවු කුසැ පිළිසිඳ ගැනීම

ගිහිගෙයින් නික්මීම, දම්සක් පැවැත්වීම.

ඇසළ අව අටවක දා

මුලින් ම බිම්සර රජුට බෝසතාණන් හමුවීම.

වප් පුණු පෝ දා

දේවාවරෝහණය, මෛත්‍රෙය බෝසතාණන් පැවිදි වීම.

නවම් පුණු පෝ දා

මහා සංඝ සන්නිපාතය (අග සව්වන් පත්කර ගැනීම, අවවාද

ප්‍රාතිමෝක්ෂෝද්දේශය)

බක් අව පසළොස්වක

ලක්දිව වැඩීම (දෙ වෙනි වර)

දුරුතු පුණු පෝ දා

ලක්දිව වැඩීම (පළමු වර)