තනතුරු ලත් උපාසිකාවරු

1. සුජාතා (සේනානි සිටු දූ)

බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක සරණ ගිය පළමු

උපාසිකාව

2. විශාඛා (මිගාර මාතු)

අග්‍ර දායිකාව

3. බුජ්ජුත්තරා

බහුශ්‍රැතාවන් ගෙන් අග්‍රයි

4. සාමාවතී

මෛත්‍රී විහාර ඇත්තියන් ගෙන් අග්‍රයි

5. උත්තරා (නන්ද මාතු)

ධ්‍යායිනීන් ගෙන් අග්‍ර උපාසිකාව

6. සුප්පවාසා (කෝලිය දූහිතෘ)

ප්‍රණීත දෑ දෙන්නන් ගෙන් අග්‍රයි

7. සුප්පියා

අග්‍ර ග්ලානෝපස්ථායිකා

8. කාතියානි

අචල ප්‍රසාද ඇත්තවුන් ගෙන් අග්‍රයි

9. නකුලමාතා

විශ්වාසිකාවන් ගෙන් අග්‍රයි

10. කාලි (කුරරඝර නුවර වැසි)

ආරංචියෙන් බුදුගුණ අසා පැහැදුණවුන් ගෙන් අග්‍රයි.