වේරංජායෙන් පිටත්ව බරණැසට වැඩීම

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වේරංජා පුරයෙන් නික්ම මහා මණ්ඩලය මැදින් ගමන් ගත් සේක. පළාතේ දුර්භික්ෂ දෝෂ හේතුයෙන් භික්ෂුන් ක්ලාන්ත වැ සිටි හෙයින් අතර මඟ වෙන වෙන දිසාවලට නො වැඩ සෘජු මාර්ගයෙන්ම වඩනා සේක්, සෝරෙය්‍ය, කඤ්ඤකුජ යන නගරයන් පසුකොට ප්‍රයාගප්‍රතිෂ්ඨාන තීර්ථයට පැමිණ එහි දී ගංගා නදියෙන් එ තෙරැ වී බාරාණසී පුරයට එළැඹි සේක. මේ වනාහි මෙයින් වර්ෂ දොළොසකට පෙර පළමු වැසි සමයෙහි බරණැස සිට නිම වැඩියායින් පසු එහි පැමිණි වාරය යි.