අසඞ්ඛ්‍යය

දස දසයක් සියයෙකි. 102

සිය දසයක් දහසකි. 103

දහස් සියයක් ලක්‍ෂයෙකි. 105

ලක්‍ෂ සියයක් කෝටියකි. 107

කෝටි ලක්‍ෂ සියයක් ප්‍රකෝටියකි. 1014

ප්‍රකෝටි ලක්‍ෂ සියයක් කෝටි ප්‍රකෝටියකි. 1021

කෝටි ප්‍රකෝටි ලක්‍ෂ සියයක් නහුතයෙකි. 1028

නහුත ලක්‍ෂ සියයක් නින්නහුතයෙකි. 1035

නින්නහුත ලක්‍ෂ සියයක් අක්ෂෝහිණියකි. 1042

අක්ෂෝහිණි ලක්‍ෂ සියයක් බින්දුවකි. 1049

බින්දු ලක්‍ෂ සියයක් අබ්බුදයෙකි. 1056

අබ්බුද ලක්‍ෂ සියයක් නිරබ්බුදයෙකි. 1063

නිරබ්බුද ලක්‍ෂ සියයක් අහහයෙකි. 1070

අහහ ලක්‍ෂ සියයක් අබබයෙකි. 1077

අබබ ලක්‍ෂ සියයක් අටටයෙකි. 1084

අටට ලක්‍ෂ සියයක් සෝගන්ධිකයෙකි. 1091

සෝගන්ධික ලක්‍ෂ සියයක් උප්පලයෙකි. 1098

උප්පල ලක්‍ෂ සියයක් කුමුදයෙකි. 10105

කුමුද ලක්‍ෂ සියයක් පුණ්ඩරීකයෙකි. 10112

පුණ්ඩරික ලක්‍ෂ සියයක් පදුමයෙකි. 10119

පදුම ලක්‍ෂ සියයක් කථානයකි. 10126

කථාන ලක්‍ෂ සියයක් මහා කථානයෙකි. 10133

මහා කථාන ලක්‍ෂ සියයක් අසඞ්ඛ්‍යයෙකි. 10140

(අසඞ්ඛ්‍යයට බින්දු 140 වන බව කියනු ලැබේ.)