බෝධි රෝපණය කළ අසන බෝධි රහතන් වහන්සේගේ ආපදානය

1. ජාතියා සත්තවස්සෝහං අද්දසං ලෝකනායකං,

පසන්න චිත්තෝ සුමනෝ උපගඤ්ඡිං නරුත්තමං.

.

2. තිස්සස්සාහං භගවතෝ ලෝකජෙට්ඨස්ස තාදිනො,

හට්ඨෝ හට්ඨෙන චිත්තේන රෝපයිං බෝධිමුත්තමං.

.

3. අසනෝ නාමධෙය්‍යෙන ධරණීරුහ පාදපෝ,

පඤ්ච වස්සේ පරිචරං අසනං බෝධි මුත්තමං.

.

4. පුප්ඵිතං පාදපං දිස්වා අබ්භුතං ලෝමහංසනං,

සකං කම්මං පකිත්තෙන්තො බුද්ධසෙට්ඨං උපාගමිං.

.

5. තිස්සෝ තදා සෝ සම්බුද්ධෝ සයම්භූ අග්ග පුග්ගලෝ,

භික්ඛුසඞ්ඝෙ නිසීදිත්වා ඉමා ගාථා අභාසථ.

.

6. යේනායං රෝපිතා බෝධි බුද්ධ පූජා ච සක්කතා,

තමහං කිත්තයිස්සාමි සුණෝථ මම භාසතෝ.

.

7. තිංසකප්පානි දේවේසු දේවරජ්ජං කරිස්සති,

චතුසට්ඨිඛත්තුං ච සෝ චක්කවත්තී භවිස්සති.

.

8. තුසිතා හි චවිත්වාන සුක්කමූලේන චෝදිතෝ,

ද්වේ සම්පත්ති අනුභොත්වා මනුස්සත්තේ රමිස්සති.

.

9. පධාන පහිතත්තෝ සෝ උපසන්තෝ නිරූපධි,

සබ්බාසවේ පරිඤ්ඤාය නිබ්බායිස්සති නාසවෝ.

.

10. විවේක මනුයුත්තෝභං උපසන්නෝ නිරූපධි,

නාගෝව බන්ධනං ඡෙත්වා විහරාමි අනාසවෝ.

.

11. ද්වේ නවුතේ ඉතෝ කප්පේ බෝධිං රෝපෙමහං තදා,

දුග්ගතිං නාභිජානාමි බෝධි රෝපස්සිදං ඵලං.

.

12. චතුසත්තතිතෝ කප්පේ දණ්ඩ සේනෝති විස්සුතෝ,

සත්තරතන සම්පන්නෝ චක්කවත්තී තදා අහුං.

.

13. තේසත්තිම්හිතෝ කප්පේ සත්තාහේසුං මහීපති,

සමන්ත නේමි නාමේන රාජාණෝ චක්කවත්තිනෝ.

.

14. පණ්ණ වීසතිතෝ කප්පේ පුණ්ණකෝ නාම ඛත්තියෝ,

සත්තරතන සම්පන්නෝ චක්කවත්ති මහබ්බලෝ.

.

15. පටිසම්භිදා චතස්සෝ -පෙ- කතං බුද්ධස්ස සාසනං.

ඉත්ථං සුදං ආයස්මා අසන බෝධියෝ ථෙරෝ ඉමා ගාථායෝ අභාසිත්ථාති.

තේරුම :-

 1. මම සත් අවුරුදු වයස් කාලයේ දී ලෝක නායකයන් වහන්සේ දුටිමි. පහන් සතුටු සිත් ඇත්තේ නරෝත්තමයන් වහන්සේ කරා එළඹියෙමි.
 2. ලෝකාග්‍ර‍ වූ තාදි ගුණයෙන් යුක්ත වූ තිස්ස නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ උතුම් බෝධිය සතුටු සිතින් රෝපණය කෙළෙමි.
 3. ඒ බෝධීන් වහන්සේ අසන නම් විය. පස් වසක් ම ඒ අසන බෝධියට උපස්ථාන කෙළෙමි.
 4. මල් පිපුණා වූ අද්භත වූ ලොම් කෙළින් සිටින්නා වූ ඒ ගස දැක තමාගේ ක්‍රියාව කියමින් බුදුන් වහන්සේ වෙත ගියෙමි.
 5. එකල්හි අග්‍ර‍ පුද්ගල වූ තිස්ස නම් වූ ඒ සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ භික්‍ෂු සඞ්ඝයා මැද වැඩ හිඳ මේ ගාථා වදාළ සේක.
 6. යමකු විසින් මේ බෝධිය රෝපණය කරන ලද ද බුද්ධ පූජාව පිළියෙළ කරන ලද ද මම ඔහු ගැන කියන්නෙමි. මාගේ කීම අසත්වා.!
 7. හෙතෙමේ තිස් කපක් දෙව් ලොව දේව රාජ්‍යය කරන්නේ ය. සැට සතර වරක් සක්විති රජ වන්නේ ය.
 8. දෙව් මිනිස් දෙගතියේ සම්පත් විඳ තුසිතයෙන් ච්‍යුත ව කුශල මූලයෙන් චෝදිත වූයේ මිනිස් ලොව වෙසෙන්නේ ය.
 9. සම්‍යක් ප්‍ර‍ධාන වීර්‍ය්‍යයෙහි යෙදෙන්නා වූ සන්සුන් වූ උපධි රහිත වූ හෙතෙමේ සර්වාශ්‍ර‍වයන් පිරිසිඳ දැක ආශ්‍ර‍ව රහිත වූයේ පිරිනිවෙන්නේ ය.
 10. විවේකයෙහි යෙදුණා වූ සන්සුන් වූ උපධි රහිත වූ අනාශ්‍ර‍ව වූ මම බන්ධනය සිඳ දැමූ ඇතකු මෙන් වාසය කරමි.
 11. මෙයින් දෙ අනූවන කපෙහි මම බෝධි රෝපණය කෙළෙමි. එතැන් පටන් දුර්ගතියට නො ගියෙමි. මේ බෝධි රෝපණයේ ඵලය ය.
 12. මෙයින් තෙ සැත්තෑ වන කපෙහි දණ්ඩසේන යන නමින් සප්ත රත්නයෙන් යුත් චක්‍ර‍වර්ති රජෙක් වීමි.
 13. මෙයින් තෙ සැත්තෑ වන කපෙහි සමන්තනේමි යන නමින් සක්විති රජහු සත් දෙනෙක් වූහ.
 14. මෙයින් විසිපස්වන කපෙහි සප්ත රත්නයෙන් යුක්ත වූ මහ බලැති පුණ්ණක නම් සක්විති රජ වූයේ ය.