දෙවියන් සතුටු වීම ගැන දක්වා ඇති කථාව මෙසේ ය.

එක් විහාරයක විසූ තෙර නමක් සෑමළුව හා බෝමළුව ඇමද නෑමට ගියේ ය. දෙවියෝ මේ විහාරය ඇති වූවාට පසු මෙසේ ඇමදීම කළ භික්‍ෂුවක් නො වීය යි සතුටු ව මල් ගෙන ඒ භික්‍ෂුව පැමිණෙන තුරු එහි විසූ හ. තෙරුන් වහන්සේ පැමිණ ඔවුන් දැක ඔබ කිනම් ගමක අය දැ යි ඇසූ හ. “ස්වාමීනි, අපි මෙහි ම වසන අය ය” “මේ විහාරය ඇති වූ තැන් පටන් මෙසේ වත් සම්පූර්ණ කොට ඇමදූ භික්‍ෂුවක් නුදුටු බැවින් ඔබ වහන්සේගේ වත ගැන පැහැදී මල් ගෙන ආවෙමු” යි දෙවියෝ කීහ.