සක් පිඹ ශබ්ද පූජාව කළ ඒකසඞ්ඛිය රහතන් වහන්සේගේ අපදානය

1. විපස්සිනෝ භගවතෝ මහාබෝධි මහෝ අහු,

මහාජානෝ සමාගම්ම පූජෙන්ති බෝධි මුත්තමං.

.

2. න හි තං ඔරකං මඤ්ඤේ බුද්ධ සෙට්ඨෝ භවිස්සති,

යස්සායං ඊදිසෝ බෝධි පූජනීයා ච සත්ථුනෝ.

.

3. තතෝ සඞ්ඛං ගහෙත්වාන බෝධි රුක්ඛමුපාගමිං,

ධමන්තෝ සබ්බ දිවසං අවන්දිං බෝධි මුත්තමං.

.

4. ආසන්නකේ කතං කම්මං දේවලෝකං අපාපයී,

කළේබරං මේ පතිතං දේව ලෝකේ රමාමහං.

.

5. සට්ඨිතුරිය සහස්සානි තුට්ඨහට්ඨා පමෝදිතා,

තදා මය්හං උපට්ඨන්ති බුද්ධ පූජායිදං ඵලං.

.

6. ඒකසත්තතිමේ කප්පේ රාජා ආසිං සුදස්සනෝ,

චාතුරන්තෝ විජිතාවී ජම්බුමණ්ඩස්ස ඉස්සරෝ.

.

7. තතෝ අඞ්ග සතා තුරියා පරිවාරෙන්ති මං සදා,

අනුභොමි සකං කම්මං උපට්ඨානස්සිදං ඵලං.

.

8. යං යං යෝනුපපජ්ජාමි දේවත්තං අථ මානුසේ,

මාතුකුච්ඡිගතස්සාපි වජ්ජරේ භෙරියෝ සදා.

.

9. උපට්ඨිත්වාන සම්බුද්ධං අනුභුත්වාන සම්පදා,

සිවං සුකෙ මං අමතං පත්තෝම්හි අචලං පදං.

.

10. ඒකනවුතිතෝ කප්පේ යං කම්මමකරිං තදා,

දුග්ගතිං නාභිජානාමි බුද්ධ පූජායිදං ඵලං.

.

11. කිලේසා ඣාපිතා මය්හං -පෙ- විහරාමි අනාසවෝ.

තේරුම :-

  1. විපස්සී බුදුන් වහන්සේගේ බෝධියට මහා පූජෝත්සවයක් විය. මහ ජනයා රැස් ව උත්තම බෝධියට පූජා කෙරෙත්.
  2. යම් ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙනකුගේ බෝධිය මෙසේ පූජනීය වේ නම් ඒ බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්සේ සුලු කෙනකැ යි නො සිතමි.
  3. ඉක්බිති ශඞ්ඛය ගෙන බෝරුක වෙත ගියෙමි. දවස මුළුල්ලේ ම සක් පිඹිමින් බෝධි වන්දනාව කෙළෙමි.
  4. ආසන්නයේ කළ කර්මය මා දෙව්ලෝ යැවී ය. මාගේ මළ සිරුර වැටී තිබිණ. මම දෙව්ලොව සතුටු වෙමි.
  5. සැට දහසක් තූර්‍ය්‍ය වාදකයෝ තුටු පහටු ව සැම කල්හි මට උපස්ථාන කරති. මේ බුද්ධ පූජාවේ ඵලය ය.
  6. මෙයින් එක් සැත්තෑ වන කපෙහි සාගර සතර කෙළවර කොට ඇති දඹදිවට ඊශ්වර වූ සුදස්සනනම් රජ වීමි.
  7. ඉන්පසු අඞ්ග සියයක් ඇති තූර්‍ය්‍යයෝ සැම කල්හි මා පිරිවරා සිටිති. තමාගේ කර්ම ඵලය වළඳමි. මේ උපස්ථානයේ ඵලය ය.
  8. මම දෙව්ලොව හෝ මිනිස් ලොව යම් යම් තැනක උපදින්නෙම් ද මව් කුස සිටින්නා වූ ද මා හට සැම කල්හි බෙර වයත්.
  9. සම්බුද්ධයන් වහන්සේට උපස්ාන කොට සම්පත් වළඳා නො සෙල්වෙන තත්ත්වය වූ භය රහිත වූ නිවනට පැමිණියෙමි.
  10. මෙයින් එක් අනූ වන කපෙහි යම් කර්මයක් කෙළෙම් ද ඉන් පසු දුර්ගතියට නො පැමිණියෙමි. මේ බුද්ධ පූජාවේ ඵලය ය.