සම්බෝධි පිරිත

බුදුවරයන්ට හා බෝධීන්ට පූජා පවතවා මේ පිරිත රෝගීන්ට හා වෙනත් උවදුරු ඇතියන්ට බෝධි මූලයේදී කියනු. කාටත් සෙත් පිණිස කීමට ද සුදුසු ය.

1. දීපඞ්කරෝ ලෝකවිදූ මූලේ පිප්ඵලි බෝධියා,

පඤ්ච මාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථි තේ හොතු සබ්බදා.

.

2. කොණ්ඩඤ්ඤව්හය සම්බුද්ධෝ මූලම්හි සාල බෝධියා

පඤ්චමාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා.

.

3. මඞ්ලව්හය සම්බුද්ධෝ මූලම්හි නාග බෝධියා,

පඤ්චමාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං

එතේන සච්චවජ්ජේන සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා.

.

4. සුමනව්හය සම්බුද්ධෝ මූලම්හි නාග බෝධියා,

පඤ්චමාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං

ඒතේන සච්චවජ්ජේන සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා.

.

5. රේවතව්හය සම්බුද්ධෝ මූලම්හි නාග බෝධියා

(සම්පූර්ණ කර කියනු)

.

6. සොභිතව්හය සම්බුද්ධෝ මූලම්හි නා බෝධියා

(සම්පූර්ණ කර කියනු)

7. අනෝමදස්සී සුගතෝ මූලේ අජ්ජුන බෝධියා

8. පදුමෝ නාම සම්බුද්ධෝ මූලම්හි සෝණ බෝධියා,

9. නාරදෝ නාම සම්බුද්ධෝ මූලම්හි සෝණ බෝධියා,

10. පදුමුත්තරෝ නාම ජිනෝ මූලම්හි සාල බෝධියා,

11. සුමේධෝ නාම සම්බුද්ධෝ මූලම්හි නීප බෝධියා,

12. සුජාතෝ නාම සම්බුද්ධෝ මූලම්හි වේලු බෝධියා,

13. පියදස්සී නාම බුද්ධෝ මූලේ කකුධ බෝධියා,

14. අත්ථදස්සී නාම ජිනෝ මූලේ චම්පක බෝධියා,

15. ධම්මදස්සී නාම ජිනෝ මූලේ කුරවක බෝධියා,

16. සිද්ධත්ථෝ නාම බුද්ධෝ මූලේ කණිකාර බෝධියා,

17. තිස්ස නාමෝ ලෝකගරු මූලේ අසන බෝධියා,

18. ඵුස්ස නාමෝ ලෝකවිදූ මූලේ ආමලක බෝධියා,

19. විපස්සී නාම සුගතෝ මූලේ පාටලි බෝධියා,

20. සිඛී නාමෝ ලෝකනාථෝ මූලේ සේතම්බ බෝධියා,

21. වෙස්සභූ නාම සුගතෝ මූලම්හි සාල බෝධියා,

22. කකුසන්ධෝ ලෝකවිදූ මූලේ සිරීස බෝධියා,

23. කෝණාගමනෝ සුගතෝ මූලේ උදුම්බර බෝධියා,

24. කස්සපෝ නාම සම්බුද්ධෝ මූලේ නිග්‍රෝධ බෝධියා,

25. ගෝතමෝ නාම සබ්බඤ්ඤු මූලේ අස්සත්ථ බෝධියා,

පඤ්ච මාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං,

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථි තේ හෝතු සබ්බදා..

මේ පිරිත බෝධි පූජාවට පැමිණි සෑම දෙනාට ම සෙත් පිණිස බෝධි මූලයේදී කීමට ද සුදුසු ය. එසේ කියන කල්හි ගාථාවල අන්තිම පදය සොත්ථි වෝ හෝතු සබ්බදා යි කියනු.