පස්විසි බුදුවරයන් වහන්සේලාට හා බෝධීන් වහන්සේලාට පූජා පැවැත්වීම

පස්විසි බුද්ධ බෝධි පූජාව

1. දීපංකරං ලෝකනාථං තස්ස බෝධිං ච පිප්ඵලිං

එතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

2. කොණ්ඩඤ්ඤං ලෝකනාථං ච සාල බෝධිං ච සාතදං

එතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමී සගාරවං.

.

3. මංගලව්හය නාථං ච සාල බෝධිං ච සාතදං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපෙ ච පූජයාමී සගාරවං.

.

4. සුමනං ලෝකනාථං ච නාග බෝධිං ච තස්සහං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

5. රේවතං ලෝකනාථං ච නාග බෝධිං ච සාතදං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

6. විනායකං සෝභිතං ච නා බෝධිං ච භාසුරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

7. බුද්ධං අනෝමදස්සිං ච බෝධිං ච අජ්ජුනං වරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

8. පදුමං ලෝකනාථං ච සෝණ බෝධිං ච සාතදං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

9. නාරදං සුගතං සෙට්ඨං සෝණ බෝධිං ච සන්තිදං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

10. පදුමුත්තර නාථං ච බෝධිං ච සාලං වරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

11. සුමේධං ලෝකනාථං ච නීප බෝධිං ච සන්තිදං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

12. ලෝකගරුං සුජාතං ච වේළු බෝධිං ච සන්තිදං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

13. පියදස්සිං දේව දේවං කකුධ බෝධිං ච උත්තමං

එතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

14. අත්ථදස්සිං ලෝකගරුං චම්පකං බෝධිමුත්තමං

එතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

15. තථාගතං ධම්මදස්සිං බෝධිං කුරවකං වරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

16. සිද්ධත්ථං ලෝකනාථං ච කණිකාර බෝධිං වරං

එතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

17. තිස්සං ච සුගතං සෙට්ඨං ච අසනං වරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

18. ඵුස්සං දසබලං සෙට්ඨං බෝධිං චාමලකද්දුමං

එතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

19. විපස්සිං ලෝකනාථං ච බෝධිං ච පාටලිං වරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපෙ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

20. සෙට්ඨං සිඛිං ච සුගතං බෝධිං පුණ්ඩරීකං වරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

21. විනායකං වෙස්සභුං ච සාල බෝධිං ච සන්තිදං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

22. කකුසන්ධං මුනින්දං ච බෝධිං ච සිරීසං වරං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

23. කෝණාගමන නාථං ච බෝධිං උදුම්බරං සුභං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

24. කස්සපං සුගතං සෙට්ඨං බෝධිං නිග්‍රෝධ පාදපං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

.

25. මුනින්දං ගෝතමං සෙට්ඨං අස්සත්ථ බෝධි මුත්තමං

ඒතේ පුප්ඵෙ ච දීපේ ච පූජයාමි සගාරවං.

පස්විසි බුදුවරයන් වහන්සේලා උදෙසා මල් වට්ටි පස් විස්සක් හා පහන් පස් විස්සක් ද බෝධීන් වහන්සේලා උදෙසා පහන් හා මල් වට්ටි පස් විස්ස බැගින් ද තබා මේ පූජා කරන්න.