අනාගාමී මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හාණය වන ක්ලේශයෝ

ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන්ගෙන් සෝවාන් මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හීණ වන්නේ අපායෝත්පත්තියට හේතු වන ඖදාරික කොටස ය. සකෘදාගාමි මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හාණය වන්නේ එයට වඩා මඳක් සියුම් කොටස ය. කාමරාග වශයෙන් පවත්නා වූ ලෝභය හා ද්වේෂය අනාගාමි මාර්ගයෙන් නිරවශේෂයෙන් ප්‍ර‍හාණය වේ. මෝහය ද එයින් තවත් තුනී වේ. චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ වශයෙන් කියතහොත්, කාමරාග වශයෙන් උපදනා වූ දිට්ඨිවිප්පයුක්ත සිත් සතර හා ද්වේෂ මූල දෙසිත ද, ඒවා හා උපදනා චෛතසිකයෝ ද අනාගාමි මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හීණ වෙති.