සකෘදාගාමි මාර්ගයෙන් ප්‍ර‍හාණය වන ක්ලේශයෝ

සකෘදාගාමි මාර්ගයෙන් නිරවශේෂයෙන් ප්‍ර‍හාණය වන ක්ලේශයක් නැත්තේ ය. එයින් ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් තුනී කිරීම් වශයෙන් ප්‍ර‍හාණය කරනු ලැබේ. සෝවාන් මාර්ගයෙන් ද ලෝභ ද්වේෂ මෝහයෝ තුනී කිරීම් වශයෙන් ප්‍ර‍හාණය කරනු ලැබෙත්. එයින් කරන තුනී කිරීම නම් අපායෝත්පත්තියට හේතු වන තරමේ ඒවා නැති කිරීම ය. සෝවාන් පුද්ගලයන්ට නිරවද්‍ය ස්ථානයන්හි රාගය බලවත් ව උපදී. එබැවින් ඔවුහු දූ දරුවෝ ද ලබති. සකෘදාගාමීන්ට ඒවා ඒ තරමට බලවත් ව ඇති නො වේ. සකෘදාගාමීන් මෛථුන සේවනය නො කරතැයි පරමත්ථදීපනී නම් වූ අභිධර්මාර්ථ සංග්‍ර‍හ ටීකාවෙහි කියා තිබේ. මහාසීව ස්ථවිරයන් වහන්සේ සකෘදාගාමීන් ගේ මෛථුන සේවනය ඇති බව පිළිගන්නා බවත් මහා අටුවාවෙහි එය ප්‍ර‍තික්ෂේප කර ඇති බවත් අබ්‍ර‍හ්මචාරී ඉසිදත්ත නම් බ්‍රාහ්මණයාගේ සකෘදාගාමිත්වය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන ලදුයේ ඔහු මරණාසන්නයේ දී අනාගාමි වූ නිසා යයි ද පරමත්ථදීපනියේ කියා තිබේ. මෛථුන සේවනය කිරීම හෝ නො කිරීම කෙසේ වුවත් සෝවාන් පුද්ගලයාට ඇති වෙනවාට වඩා සූක්ෂ්ම වශයෙන් ම සකෘදාගාමි පුද්ගලයාට රාග ද්වේෂ මෝහයන් ඇති වන බව පිළිගත යුතු ය.