සති සමාධි දෙදෙනාගේ වෙනස

කියන ලද කරුණු අනුව සිතන්නා වූ පින්වතුන්ට සමහර විට සති සමාධි දෙක අවුල් වන්නට ද පුළුවන. ඒ දෙක්හි එකිනෙකට ඇති වෙනස මෙසේ ය. සිත අකුශල පක්ෂයට බැස නානාරම්මණයන්හි විසිරී යන්නට නොදී යම් කිසි කුශල භාවනාවක සිත බැඳ තබන්නා වූ භාවනාවෙන් බැහැරට ගියා වූ සිත නැවත ඒ අරමුණට පමුණුවන්නා වූ ධර්මය සතිය ය. යම් කිසි අරමුණක තමා ද ස්ථිර ව පිහිටා සිත ද එහි පිහිට වන්නා වූ සිතට නානාරම්මණයන්ට පැන යන්නට ඉඩ නො දෙන්නා වූ ධර්මය සමාධිය ය. සතිය සමාධියෙන් වෙන් ව පවත්නා ධර්මයක් නො වේ. එය සෑම කල්හි ම සමාධිය හා බැඳී පවත්නේ ය. සතියෙන් වෙන් ව පවත්නා කුශල සමාධියක් ද නැත්තේ ය. සැම කුශල සමාධියක් ම සතිය සමඟ ම පවත්නේ ය.