21. අස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය

පොළොවෙහි ඇති බව වෘක්ෂ ලතාදීන් ගේ පහළ වීමට හා පැවැත්මට කරුණෙකි. ජලය ඇති බව මත්ස්‍යාදීන් ගේ පහළ වීමට හා පැවැත්මට කරුණෙකි. එමෙන් ඇතැම් නාම රූප ධර්ම කෙනකුන් ගේ පැවැත්ම ඇතැම් නාම රූප ධර්ම කෙනකුන් ගේ පහළ වීමට හා පැවැත්මට කරුණෙකි. යම් ධර්මයක විද්‍යමානත්වය අන්‍ය ධර්මයක ඇතිවීමට හෝ පැවැත්මට හේතු වේ නම් ඒ ධර්මය අස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය ය. සහජාතාදි ශක්තීන්ගෙන් වෙන්ව අස්ති භාව මාත්‍රයෙන් ම ප්‍ර‍ත්‍යය වන ධර්මයක් දක්වා නැත. එබැවින් අස්ති ශක්තිය කියා විශේෂ ශක්තියක් නැති බව කිය යුතුය.

අස්ති ප්‍ර‍ත්‍යයේ ත්‍රි රාශිය

සහජාතාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය, වස්තු පුරේජාතාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය, වස්ත්වාරම්මණ පුරේජාතාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යයය, ආරම්මණ පුරේජාතාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යයය, පශ්චාජාතාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය, ආහාරාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය, ඉන්ද්‍රියාස්ති ප්‍ර‍ත්‍යයයි අස්ති ප්‍ර‍ත්‍යය සත් වැදෑරුම් වේ. ඒවායේ ත්‍රි රාශිය සහජාතාදි ප්‍ර‍ත්‍යයන්ගේ ත්‍රිරාශීන් හා සමානය. වෙනස නාම මාත්‍ර‍ය පමණෙකි.