9. මනෝද්වාර වීථි

කාම ජවන වීථිය - අර්පණා ජවන වීථිය කියා මනෝද්වාර වීථි දෙ කොටසකි. ‘අර්පණා ජවනය’ යි කියනුයේ මහග්ගත ලෝකෝත්තර ජවනයන්ට ය. චිත්තක්ෂණ සතළොසක් ආයු ඇති වර්‍තමාන රූපයක් අරමුණු කොට ඇති වන විභූතාරම්මණ වීථි පසක් ඇත්තේ ය. ඒවා අරමුණු කොට ඇති වන අවිභූතාරම්මණ වීථි දෙකක් ඇත්තේ ය. රූප විසි අටෙහි චිත්තක්ෂණ සතළොස බැගින් ආයු ඇති රූප දෙ විස්සක් ඇත්තේ ය. අනික් රූප සයට එපමණ ආයුෂ නැත. රූප ගැන රූප කාණ්ඩයේ දී දත හැකි වනු ඇත. චිත්තක්ෂණ සතළොසක් ආයු නැති ඉතිරි නාමරූප ධර්ම හා අතීතානාගත දෙකට අයත් චිත්තක්ෂණ සතළොසක් ආයු ඇති රූප දෙවිස්ස ද අරමුණු කොට උපදනා විභූතාරම්මණ වීථි එකක් හා අවිභූතාරම්මණ වීථි එකක් ද ඇත්තේ ය. මෙසේ කාමාවචර ජවන මනෝද්වාර වීථි නවයකි.

චිත්තක්ෂණ සතළොසක් ඇති විභූතාරම්මණ වීථි

1 වන විභූතාරම්මණ වීථිය.

චිත්තක්ෂණ සතළොසක් ආයු ඇති රූපයක් ඉපිද එක් චිත්තක්ෂණයක් ඉක්මීමෙන් පසු දෙවන චිත්තක්ෂණයෙහි මනෝද්වාරයට හමුවීමෙන් භවඞ්ගචලන භවඞ්ගුපච්ඡේද මනෝද්වාරාවජ්ජනයන් ඉපද නිරුද්ධ වීමෙන් පසු යම් කිසි කාමාවචර ජවනයක් සත් වරක් ද තදාරම්මණය දෙවරක් ද වීම ඇති වීථිය ප්‍ර‍ථම සප්ත රසායුෂ්ක විභූතාරම්මණ වීථිය ය, වීථියට අරමුණු වන රූපය සතර වන භවාඞ්ගය සමග නිරුද්ධ වේ.

වීථි සටහන

තී න ද ම ජ ජ ජ ජ

ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ජ ජ ජ ත ත භ භ භ භ

ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо

9 10 11 12 13 14 15 16 17

මෙහි “ම” යන්නෙන් මනෝද්වාරාවජ්ජනයත් “ත” යන්නෙන් තදාරම්මණයත් ගත යුතු ය.

දෙවන තුන් වන සතර වන පස් වන විභූතාරම්මණ වීථි

2. තී තී න ද ම ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ත ත භ භ භ

3. තී තී තී න ද ම ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ත ත භ භ

4. තී තී තී තී න ද ම ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ත ත භ

5. තී තී තී තී තී න ද ම ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ ත ත

මේ වීථි සටහන්වල අතීත භවාඞ්ග දක්වා ඇත්තේ රූපාරම්මණය මනෝද්වාරයෙහි ගැටෙන්නට කලින් ඉක්මුණු චිත්තක්ෂණ ගණන දැක්වීමට ය. තදාරම්මණයෙන් පසු භවාඞ්ග දක්වා ඇත්තේ වීථි සිත්වලට අරමුණු වන රූපය පවත්නා කාලය දැක්වීම පිණිස ය.

අවිභූතාරම්මණ වීථි දෙක.

ඉපද චිත්තක්ෂණ සයක් හෝ සතක් ඉක්මීමෙන් පසු මනෝද්වාරයේ ගැටෙන අරමුණු දුබල ය. අප්‍ර‍කට ය. එබැවින් එයට “අවිභූතාරම්මණය” යි කියනු ලැබේ. අවිභූතාරම්මණ වීථියෙහි තදාරම්මණ නූපදී. ජවනාවසානයේ භවාඞ්ග පතනය වේ.

  1. තී තී තී තී තී තී න ද ම ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ භ
  2. තී තී තී තී තී තී තී න ද ම ජ ජ ජ ජ ජ ජ ජ

චිත්තක්ෂණ සතළොසක් නැති විභූතාරම්මණ වීථිය.

චිත්තක්ෂණ සතොළොසක් ආයු නැති වර්‍තමාන වූ ද, අතීත වූ ද, අනාගත වූ ද කාමාවචර චිත්ත චෛතසිකයෝ ය, විඤ්ඤත්ති රූප දෙකය, ලක්ෂණ රූප සතරය, අතීතානාගත වන සප්තරසායුෂ්ක රූප දෙ විස්සය යන මේවායින් යම් කිසිවක් මනෝද්වාරයට හමුවීමෙන් භවඞ්ග චලන භවඞ්ගුපච්ඡේද මනෝද්වාරාවජ්ජනයන්ට අනතුරු ව යම් කිසි කාම ජවනයන් සත් වරක් ද තදාරම්මණය දෙවරක් ද ඇති වීමෙන් පසු භවාඞ්ග වන වීථිය, සතළොස් චිත්තක්ෂණයක් නැති විභූතාරම්මණ වීථිය ය.

වීථි සටහන්

භ - න - ද - ම - ජ - ජ - ජ - ජ - ජ - ජ - ජ - ත - ත - භ

චිත්තක්ෂණ සතළොසක් නැති අවිභූතාරම්ම වීථිය.

අතීත වූ ද, අනාගත වූ ද, වර්තමාන වූ ද, එකුන් අනූ චිත්තය ය, චෛතසික දෙපනස ය, විඥප්ති රූප දෙක ය, ලක්ෂණ රූප සතර ය, චිත්තක්ෂණ සතොළොසකට ආයු නැති අතීතානාගත රූප දෙවිස්සය, කාලවිමුක්ත නිර්වාණ, ප්‍ර‍ඥප්ති දෙකය යන මේවායින් යම් කිසිවක් මනෝද්වාරයට හමුවීමෙන් භවාඞ්ග චලන භවඞ්ගුපච්ඡේද මනෝද්වාරාවජ්ජනයන් හා කාමජවනය සත් වරක් ද ඇති වීමෙන් පසු තදාරම්මණ නො වී භවාඞ්ග වන වීථිය සතළොස් චිත්තක්ෂණයක් නැති අවිභූතාරම්මණ වීථිය ය.

වීථි සටහන

භ - න - ද - ම - ජ - ජ - ජ - ජ - ජ - ජ - ජ - භ

මේ වීථි දෙකින් විභූතාරම්මණ වීථියට අරමුණු මඳ වන්නේ තදාරම්මණය නිසා ය. තදාරම්මණය දුබල සිතකි. එය කාමාවචර ධර්ම පමණක් අරමුණු කරන සිතක් බව ආරම්මණ සංග්‍ර‍හයේ දක්වා ඇත. කාමාවචර ධර්මයෝ කවරහු ද යන බවත් එහි ම දක්වා ඇත. තදාරම්මණය ඇති වන වීථියකට කාමාවචර ධර්ම හැර අනිකක් අරමුණු නො විය හැකි ය.

ඇතැම් කාමාවචර ජවනයෝ සියල්ල ම අරමුණු කරන්නට සමත් වෙති. එබැවින් තදාරම්මණය නො වන අවිභූතාරම්මණ වීථියට අරමුණු බොහෝ වෙයි.