මෙම පරිවර්තකය UCSC පරිවර්තකයේ ඇති සඤ්ඥක අකුරු හා යන්සය ඇතුළු බොහෝ වැරදි නිවැරදි කර ඇත. තවද FM වලින් ටයිප් කිරීමේදී සිදුවන වැරදි මේ යුනිකේත පරිවර්තකයේදී ඉබේ නිවැරදි වන ලෙස සකසා ඇත.

අලුත් සිංහල යුනිකෝඩ් ෆොන්ට්ස් මෙතැනින් download කරන්න. Download new sinhala unicode fonts here

FM Abhaya - FM අභය
Unicode - යුනිකේත